<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
   Yüksek teknoloji yeni meslek dallar? olu?turuyor
   - Haftasonu2019/04/12 19:04:14May 20 2019 08:26:13

   Yüksek teknoloji yeni meslek dallar? olu?turuyor

   Teknolojinin h?zl? bir ?ekilde geli?mesi, ülkelerin sosyo-ekonomik yap?s?nda da ba? d?ndürücü h?zda etkiler yarat?yor. Bu kapsamda ya?anan geli?meler sonucunda, ?in'de yüksek teknoloji ile ilgili 13 yeni meslek olu?tu.

   Temiz enerjili ara? piyasas?nda rekabet artacak!
   - Haftasonu2019/04/04 16:16:15May 20 2019 08:26:13

   Temiz enerjili ara? piyasas?nda rekabet artacak!

   ?in'de yeni enerjili ara? piyasas?ndaki rekabeti artt?rmak amac?yla üreticilere sübvansiyon kesiliyor. Hükümet, bu kesintiyle temiz enerjili ara? üretimindeki kaliteyi artt?rmay? hedefliyor. S?z konusu büt?e ise yeni enerjili ara?lar?n altyap? ?al??malar?na aktar?lacak.

   OLED ve katlanabilir telefonlara dair merak edilenler
   - Haftasonu2019/03/29 10:15:40May 20 2019 08:26:13

   OLED ve katlanabilir telefonlara dair merak edilenler

   Katlanabilir telefonlar?n üretimi art?k mümkün. Ak?ll? telefon dünyas?nda ?ok uzun zaman sonra ilk kez b?ylesi ?zel bir geli?me ya?anmas? pek ?ok soruyu da beraberinde getirdi. S?z konusu telefonlar bu alanda yeni bir d?nem ba?latm?? olabilir mi?

   “?ki Toplant?”da 2020 ?ncesi at?lacak ?nemli ad?mlar belirlendi
   - Haftasonu2019/03/22 16:55:12May 20 2019 08:26:13

   “?ki Toplant?”da 2020 ?ncesi at?lacak ?nemli ad?mlar belirlendi

   ?in'de y?l?n en ?nemli siyasi etkinli?i niteli?indeki “?ki Toplant?” k?sa bir süre ?nce sona erdi. Ancak toplant?lar gündemdeki yerini hala koruyor.

   Büyük K?rfez B?lgesi entegre bir ?ekilde kalk?nacak
   - Haftasonu2019/03/01 18:55:55May 20 2019 08:26:13

   Büyük K?rfez B?lgesi entegre bir ?ekilde kalk?nacak

   ?in'de k?sa bir süre ?nce a??klanan b?lgesel kalk?nma stratejisine ülke y?netimi büyük ?nem veriyor. “Guangdong-Hong Kong-Macao Büyük K?rfez B?lgesi Kalk?nma Plan?” k?sa ve uzun vadede geni? ?apl? bir b?lgesel entegrasyon hedefliyor.

   ?i?ek?ilikte sürpriz büyüme
   - Haftasonu2019/02/22 09:15:02May 20 2019 08:26:13

   ?i?ek?ilikte sürpriz büyüme

   ?in'de artan gelir seviyesi yeni sekt?rlerin geli?mesine de f?rsat sa?l?yor. ?zellikle 1980'li ve ‘90'l? y?llarda do?an nesil, son zamanlarda ülkede ?i?ek?ili?in her ge?en gün giderek büyümesine yol a??yor. Gelirini kullan??l? ürünlerden ?ok, kendini iyi hissetmesine yard?mc? olacak ürünlere harcayan bu nesil, yeni bir moda ba?latt?.

   Bahar Bayram? co?kusuna teknoloji deste?i
   - Haftasonu2019/02/08 18:55:03May 20 2019 08:26:13

   Bahar Bayram? co?kusuna teknoloji deste?i

   ?in Yeni Y?l? bu sene de bir?ok yeniliklerle kutlan?yor. Teknolojik geli?meler, bayram kutlamalar?na her ge?en gün daha ?ok dahil ediyor.

   ?in'in büyüme rakamlar? bize ne anlat?yor?
   - Haftasonu2019/02/01 20:24:01May 20 2019 08:26:13

   ?in'in büyüme rakamlar? bize ne anlat?yor?

   ?in ekonomisinde ge?ti?imiz y?l ?ngürülen büyüme hedefine ula??ld?. ülke ekonomisi yüzde 6,6 oran?nda büyüdü; ekonomi hacmi ilk kez 90 trilyon yuan?n üzerine ??kt?.

   ?in'de yabanc? sermaye yat?r?m? imalat? nas?l etkiliyor?
   - Haftasonu2019/01/25 17:08:43May 20 2019 08:26:13

   ?in'de yabanc? sermaye yat?r?m? imalat? nas?l etkiliyor?

   Yabanc? yat?r?mlar?n ?nündeki s?n?rlamalar kald?r?ld?k?a, ?in'e gelen yabanc? sermayede de art?? ya?an?yor. ?in'in dünya pazar?nda ?ne ??kt??? sekt?rler uluslararas? firmalar?n da dikkatini ?ekiyor. S?z konusu ?irketler, tamamen yabanc? sermayeyle ?in'de fabrika kurmaya ba?lad?.

   5G, ‘ara?lar?n interneti' ve 2022 K?? Olimpiyatlar? nas?l bir araya gelecek?
   - Haftasonu2019/01/18 16:23:44May 20 2019 08:26:13

   5G, ‘ara?lar?n interneti' ve 2022 K?? Olimpiyatlar? nas?l bir araya gelecek?

   ?in, 5G teknolojisini “ara?lar?n interneti” ile birle?tirerek, 2022 K?? Olimpiyatlar? i?in “ak?ll? kentler” haz?rlamay? ama?l?yor. Bu alanda ilgili ?al??malara da son sürat devam ediyor. Dolay?s?yla, bir yandan 2022 K?? Olimpiyatlar? i?in altyap? in?as? sürerken, bir yandan da 5G ?al??malar?yla birlikte “ara?lar?n interneti” projeleri yürütülüyor.

   ?

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>