<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
   Büyük K?rfez B?lgesi entegre bir ?ekilde kalk?nacak
   - Haftasonu2019/03/01 18:55:55March 17 2019 13:42:47

   Büyük K?rfez B?lgesi entegre bir ?ekilde kalk?nacak

   ?in'de k?sa bir süre ?nce a??klanan b?lgesel kalk?nma stratejisine ülke y?netimi büyük ?nem veriyor. “Guangdong-Hong Kong-Macao Büyük K?rfez B?lgesi Kalk?nma Plan?” k?sa ve uzun vadede geni? ?apl? bir b?lgesel entegrasyon hedefliyor.

   ?i?ek?ilikte sürpriz büyüme
   - Haftasonu2019/02/22 09:15:02March 17 2019 13:42:47

   ?i?ek?ilikte sürpriz büyüme

   ?in'de artan gelir seviyesi yeni sekt?rlerin geli?mesine de f?rsat sa?l?yor. ?zellikle 1980'li ve ‘90'l? y?llarda do?an nesil, son zamanlarda ülkede ?i?ek?ili?in her ge?en gün giderek büyümesine yol a??yor. Gelirini kullan??l? ürünlerden ?ok, kendini iyi hissetmesine yard?mc? olacak ürünlere harcayan bu nesil, yeni bir moda ba?latt?.

   Bahar Bayram? co?kusuna teknoloji deste?i
   - Haftasonu2019/02/08 18:55:03March 17 2019 13:42:47

   Bahar Bayram? co?kusuna teknoloji deste?i

   ?in Yeni Y?l? bu sene de bir?ok yeniliklerle kutlan?yor. Teknolojik geli?meler, bayram kutlamalar?na her ge?en gün daha ?ok dahil ediyor.

   ?in'in büyüme rakamlar? bize ne anlat?yor?
   - Haftasonu2019/02/01 20:24:01March 17 2019 13:42:47

   ?in'in büyüme rakamlar? bize ne anlat?yor?

   ?in ekonomisinde ge?ti?imiz y?l ?ngürülen büyüme hedefine ula??ld?. ülke ekonomisi yüzde 6,6 oran?nda büyüdü; ekonomi hacmi ilk kez 90 trilyon yuan?n üzerine ??kt?.

   ?in'de yabanc? sermaye yat?r?m? imalat? nas?l etkiliyor?
   - Haftasonu2019/01/25 17:08:43March 17 2019 13:42:47

   ?in'de yabanc? sermaye yat?r?m? imalat? nas?l etkiliyor?

   Yabanc? yat?r?mlar?n ?nündeki s?n?rlamalar kald?r?ld?k?a, ?in'e gelen yabanc? sermayede de art?? ya?an?yor. ?in'in dünya pazar?nda ?ne ??kt??? sekt?rler uluslararas? firmalar?n da dikkatini ?ekiyor. S?z konusu ?irketler, tamamen yabanc? sermayeyle ?in'de fabrika kurmaya ba?lad?.

   5G, ‘ara?lar?n interneti' ve 2022 K?? Olimpiyatlar? nas?l bir araya gelecek?
   - Haftasonu2019/01/18 16:23:44March 17 2019 13:42:47

   5G, ‘ara?lar?n interneti' ve 2022 K?? Olimpiyatlar? nas?l bir araya gelecek?

   ?in, 5G teknolojisini “ara?lar?n interneti” ile birle?tirerek, 2022 K?? Olimpiyatlar? i?in “ak?ll? kentler” haz?rlamay? ama?l?yor. Bu alanda ilgili ?al??malara da son sürat devam ediyor. Dolay?s?yla, bir yandan 2022 K?? Olimpiyatlar? i?in altyap? in?as? sürerken, bir yandan da 5G ?al??malar?yla birlikte “ara?lar?n interneti” projeleri yürütülüyor.

   2018 “rekorlar y?l?” m? oldu?
   - Haftasonu2019/01/12 14:51:17March 17 2019 13:42:47

   2018 “rekorlar y?l?” m? oldu?

   ?in ekonomisini anlamak i?in sadece büyüme rakamlar? yeterli olmuyor. ?? tüketim veya altyap? in?as? gibi alanlarda kaydedilen ba?ar?lar, genel ?er?eve d???nda bir bak?? sa?l?yor. Bu a??dan, s?z konusu alanlarda 2018'de k?r?lan rekorlar da ülkenin geli?imini anlama konusunda bir ???k tutuyor. Peki, sadece kalabal?k nüfusuyla de?il, ekonomik kalk?nmas?yla da dikkat ?eken ?in'de 2018'in rekorlar? nelerdi?

   ?in ekonomisi 2018'i nas?l ge?irdi?
   - Haftasonu2018/12/21 19:01:51March 17 2019 13:42:47

   ?in ekonomisi 2018'i nas?l ge?irdi?

   ‘Reform ve d??a a??lma' hi? ?üphesiz ?in'de 2018'in en ?ok kullan?lan ifadesi. ülke ?ap?nda 40 y?l ?nce ba?lat?lan d??a a??lma uygulamalar? ?in ekonomisini bugün ?ok farkl? bir noktaya ta??d?.

   Meng Wanzhou'nun g?zalt?na al?nmas? ve 5G yar??lar?
   - Haftasonu2018/12/14 16:18:12March 17 2019 13:42:47

   Meng Wanzhou'nun g?zalt?na al?nmas? ve 5G yar??lar?

   Dünyan?n ?nde gelen teknoloji ?irketlerinden ?inli Huawei'nin Mali ??ler Direkt?rü Meng Wanzhou'nun Kanada'da g?zalt?na al?nmas? ve kefaletle sal?verilmesi ?in'de nas?l yank? buldu?

   ?zel giri?imlerin kalk?nmas?nda yeni d?nem
   - Haftasonu2018/12/06 17:18:07March 17 2019 13:42:47

   ?zel giri?imlerin kalk?nmas?nda yeni d?nem

   ?zel i?letmeler ?in ekonomisinin büyümesinde büyük bir ?neme sahip.

   CIIE ve ?in pazar? küresel ticarete ne y?nde katk?lar yapacak?
   - Haftasonu2018/12/04 16:50:23March 17 2019 13:42:47

   CIIE ve ?in pazar? küresel ticarete ne y?nde katk?lar yapacak?

   Bu y?l ilk kez düzenlenen ?in Uluslararas? ?thalat Fuar? (CIIE), de?i?en ?in ekonomisi hakk?nda dünyaya pek ?ok mesaj verdi. Fuara kat?lan ülkeler, ?in'in d??a a??lmas? ve ekonomisinin i? tüketime y?nelmesi konusunda fikir sahibi olman?n yan? s?ra, fuarda pek ?ok s?zle?me imzalama ?ans? buldu. Dünyan?n en geni? piyasas?ndan pay yakalama imkan? bulan firmalar ayn? zamanda ülkedeki i? tüketime de dinamizm kat?yor.

   ?

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>