<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   “Tüm etnik gruplar ?in ailesinin bir üyesidir”

   2019-02-28 11:00:07

   Çin'in BM Cenevre Ofisi'ndeki Daimi Temsilcisi Yu Jianhua, BM ?nsan Haklar? Konseyi'nin 40. oturumu kapsam?nda düzenlenen genel görü?mede Çin'in insan haklar?yla ilgili tutumu ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan haklar? çal??malar?nda elde edilen ba?ar?lar hakk?nda bilgi verdi.


   Günümüzde tek tarafl?l?k ve ticari korumac?l???n ba? gösterdi?ini ve dengesiz, e? güdümsüz ve sürdürülebilir olmayan bir kalk?nma döneminde bulunuldu?unu söyleyen Yu Jianhua, bu ba?lamda çok tarafl?l??a ba?l? kal?n?p insano?lunun ortak kader toplulu?unun olu?turulmas?n?n hayati önem ta??d???n? vurgulad?.


   Küresel insan haklar? çal??malar?n?n ilerletilmesi için önerilerde bulunan Yu Jianhua, öncelikle tüm dünya ülkelerinin birbirlerine sayg? göstermeleri gerekti?inin alt?n? çizdi. Ülkelerin kendi ?artlar?na göre kalk?nma yolunu seçmelerine sayg? gösterilmesi ça?r?s?nda bulunan Yu, e?itlik ve adalette ?srarc? olunmas?n?n önemine i?aret etti.


   Ülkelerin BM Tüzü?ü do?rultusunda birbirlerinin egemenli?i ve toprak bütünlü?üne sayg? göstermeleri, insan haklar? bahanesiyle di?er ülkelerin içi?lerine kar??mamalar? gerekti?ini kaydeden Yu, i?birli?i ve ortak kazanç hedefi yönünde ilerlemekten vazgeçilmemesi ve i?birli?inin ikili, çok tarafl? ve ortak kazanç konseptinden hareketle güçlendirilmesi gerekti?ini dile getirdi. Yu, halk merkezli dü?ünceye odaklanarak küresel insan haklar? çal??malar?n? daha üst düzeylere ta??ma ça?r?s? yapt?.


   Çinli temsilci konu?mas?nda ülkesinin insan haklar? çal??malar? hakk?nda da bilgi verdi.


   Yu, Çin hükümetinin öteden beri insan haklar?n?n evrensellik ilkesiyle ça?da? ?artlar? birle?tirerek, kendi ulusal ko?ullar? gere?ince insan haklar?n? geli?tirme yolunda ilerledi?ini ve bu yolda dikkate de?er ba?ar?lar kaydetti?ini söyledi.


   BM ?nsan Haklar? Konseyi'nin son toplant?s?nda Çin'in insan haklar? durumuyla ilgili raporu de?erlendirece?ini hat?rlatan Yu, Çin'in bu toplant?ya üst düzey heyet gönderece?ini belirterek, ilgili taraflar?n e?itlik ve kar??l?kl? sayg? temelinde görü? al??veri?inde bulunmalar?n? temenni ettiklerini söyledi.


   Baz? ülkelerin toplant?da Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nden bahsetmesi üzerine Yu, bu beyanatlar?n tam anlam?yla Çin'e yönelik ön yarg?lar ve yanl?? de?erlendirmelerden kaynakland???na ve gerçeklerle örtü?medi?ine dikkat çekti. Çinli temsilci bu konuda ?unlar? kaydetti:


   (SES-1)

   “Çin hükümeti, Xinjiang'da terörizmle mücadeleyi ve dini a??r?c?l??? gidermeyi hedefleyen bir dizi tedbir ald?. Bu tedbirler, a??r?c? dini dü?üncelerden etkilenen az say?da insana bu dü?üncelerinden ar?nmalar? konusunda yard?m sa?lamay?, onlar? yeniden topluma kazand?rmay? amaçl?yor. Hukuk do?rultusundaki bu tedbirler sayesinde Xinjiang, hatta Çin'in tüm bölgelerinde güvenlik durumu hayli iyile?tirildi. Çe?itli etnik gruplara mensup vatanda?lar?n insan haklar? güvence alt?na al?nd? ve bu tedbirler halktan da büyük destek gördü. ”


   Yu Jianhua, Çin'de 56 etnik grubun bulundu?una i?aret ederek, bu gruplar?n karde? gibi bir arada ya?ad?klar?n? ve her etnik grubun Çin ailesinin bir üyesi oldu?unu söyledi. Çin'deki etnik gruplar?n nar taneleri gibi birbirlerine s?k?ca ba?l? olduklar?na dikkat çeken Yu, her birinin Çin milletinin yeniden kalk?n???, refah? ve mutlulu?u için ortak çaba harcamakta oldu?unu söyledi.


   Yu'nun verdi?i bilgilere göre, Xinjiang bölgesinde insan haklar? çal??malar? her geçen gün geli?iyor. Xinjiang'da ya?ayanlar?n her alandaki insan haklar? üst düzeyde korunuyor. Çin taraf? k?sa süre önce çok say?da ülkenin diplomatlar? ve medya temsilcilerini Xinjiang'a inceleme gezisine davet etti. Yabanc? temsilciler, Xinjiang'? ziyaretlerinde gördükleri ve duyduklar?n?n baz? medya organlar?n?n haberlerinden tamamen farkl? oldu?u yönünde görü? bildirdiler. Çin, daha fazla tarafs?z yabanc? ?ahsiyeti Xinjiang'a bekliyor.   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     中国福彩现场开奖直播 3d开机号走势图带连线专业版 今日天津快乐十分开奖 快速时时是私吗 手机棋牌游戏换现金 黃大仙高手论坛高手 新时时豹子号遗漏 云南十一选五计划预测 5分pk拾计划稳 福彩3d二码走势图