<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   UNEP'ten Ku?ak ve Yol'un ye?il kalk?nmas?na destek

   2019-04-24 11:23:48 CRI

   BM Çevre Program? (UNEP) ?cra Direktörü Vekili Jorce Msuya, Ku?ak ve Yol'un ye?il kalk?nmas?n? desteklediklerini belirtti.

   2. Ku?ak ve Yol Uluslararas? ??birli?i Forumu yar?n ba?layacak. Foruma kat?lacak UNEP ?cra Direktörü Vekili Jorce Msuya, Beijing'e hareket etmeden önce Çin Uluslararas? Radyosu'na özel aç?klamalarda bulundu.

   Ku?ak ve Yol inisiyatifinin BM Biny?l Kalk?nma Hedefleri'ne ula??lmas?na yard?mc? oldu?una dikkat çeken Msuya, inisiyatifin ye?il kalk?nmas?na ve Çin'in Ku?ak ve Yol güzergah?ndaki ülkelerle çevre koruma deneyimlerini payla?mas?na destek verdiklerini ifade etti.

   2. Ku?ak ve Yol Uluslararas? ??birli?i Forumu'na ait beklentilerinden bahseden Msuya, “Ku?ak ve Yol inisiyatifi, altyap? in?as?na daha fazla yat?r?m getirmeyi hedefliyor. Bu da BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalk?nma Gündemi'nin yerine getirilmesi için somut bir platform sunuyor. Forum arac?l???yla Ku?ak ve Yol inisiyatifi hakk?nda daha fazla bilgi edinmeyi ve Ku?ak ve Yol güzergah?ndaki di?er ülkelerle temas kurmay? umuyorum. UNEP, BM ailesinin bir üyesi olarak, sürdürülebilir kalk?nma hedeflerinin yerine getirilmesini ilerletmek için elinden geleni yapacak.” diye konu?tu.

   Önceki y?l düzenlenen ilk Ku?ak ve Yol Uluslararas? ??birli?i Forumu'nda Ye?il Kalk?nma ?çin Uluslararas? Ku?ak ve Yol ?ttifak? kurulmas? ça?r?s? ortaya koyulmu?tu. ?u ana kadar 80'den fazla kurulu?, ittifak?n i?birli?i orta?? oldu. UNEP'in de ittifak? destekledi?ini kaydeden Msuya, altyap? in?alar?n?n çevreye olumlu ya da olumsuz etkiler getirece?ini, dolay?s?yla UNEP'in ba?l?ca görevinin taraflara in?aat alan?nda dan??manl?k deste?i sunarak, çevresel riskleri önlemek oldu?unu söyledi.

   Msuya, “Öncelikle, inisiyatif çerçevesindeki i?birli?i sayesinde Ku?ak ve Yol güzergah?ndaki ülkelerin kar??la?t?klar? olas? çevresel riskleri ö?renmeye çal???yoruz. ?kinci olarak, BM'nin bir üyesi olarak sürdürülebilir kalk?nma hedeflerinin gerçekle?tirilmesine katk? sunmaya çal???yoruz. Ku?ak ve Yol güzergah?ndaki ülkelerde bu yat?r?mlar?n nas?l istihdam yarataca??n? izleyece?iz.”

   Geçti?imiz y?llarda çal??ma vesilesiyle bir süre Çin'de ya?ayan Msuya, Çin'deki çevresel ko?ullar?n düzeltilmesini görmekten büyük memnuniyet duydu?unu ifade etti. Çin'in hava kirlili?ini önlemek için ald??? tedbirlerin iyi bir örnek oldu?una i?aret eden Msuya, hükümet ve vatanda?lar?n çevre koruma hareketlerine kat?lmas?n?n sa?land???n? dile getirdi. Msuya, a??r sanayi i?letmelerinin temiz enerji kullanmas?n? sa?layan Çin'in deneyimlerini daha fazla geli?en ülkeyle payla?mas? gerekti?ini vurgulad?.

   Msuya, “Hava kirlili?ini önlemek ba?ar?l? bir örnek. Di?er ülkeler de Çin'in su, enerji, orman ve kentle?me gibi alanlardaki sorunlar?n çözülmesi konusundaki deneyimlerini ö?renebilecek.” ifadesini kulland?.

   Msuya son olarak, ye?il ve südürülebilir finansman sa?lanmas? için inovatif yöntemlerin ke?fedilmesi ve sürdürülebilir enerjinin altyap? in?as?ndaki kullan?m?n?n geli?tirilmesi ça?r?s?nda bulundu.   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     三国全面战争秘籍咋用 买江西时时彩的技巧 河内分分彩开奖 聚宝盆送彩金 萨索洛v切袄 拉齐奥围巾 广东南粤36选7走势 福建快3开奖结果走势 一木棋牌下载客服 维戈塞尔塔vs比利亚雷亚尔