<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   Yorum: Taiwan'? Amerikan silahlar? koruyamaz!

   2019-07-10 11:42:32 CRI

   Yorum: Taiwan'? Amerikan silahlar? koruyamaz!

   ABD D??i?leri Bakanl???'n?n Taiwan bölgesine 2 milyar 220 milyon dolarl?k silah sat???n? onaylamas?na Çin'den büyük tepki geldi.

   Çin taraf?na göre, ABD'nin bu davran???, Tek Çin ilkesine ve iki ülke aras?nda imzalanan üç ortak bildiriye ayk?r? oldu?u gibi, Çin ve ABD liderlerinin k?sa süre önce Osaka'da vard?klar? mutabakata da gölge dü?ürüyor. ABD'nin Çin'in içi?lerine kabaca müdahalesi, ate?le oynamaktan ba?ka bir i? de?il.

   ABD, uzun y?llard?r Taiwan Bo?az?'n?n iki yakas? aras?ndaki ili?kileri ele al?rken Çin hükümetiyle imzalanan üç ortak bildiri ile sözde Taiwan'la ili?kiler yasas?n? izliyor. Üç ortak bildiriye göre, ABD Çin Halk Cumhuriyeti'ni, bütün Çin'i temsil eden tek me?ru hükümet ve Taiwan'? da tek bir Çin'in parças? olarak tan?maktad?r. 1982 tarihli 17 A?ustos Ortak Bildirisi'nde, sorunun nihai çözümüne kadar ABD'nin Taiwan'a silah sat???n? azaltmas? öngörülmü?tür. Ancak ABD yine de tek tarafl? olarak ç?kard??? Taiwan'la ili?kiler yasas?na göre, Taiwan adas?na askeri yard?m sa?lamay? sürdürmektedir.

   Taiwan bölgesine silah sat???, Çin-ABD ili?kilerinin geli?imini engelleyen olumsuz bir unsur haline geldi. 2 y?ll?k Trump yönetimi döneminde ABD Taiwan'a dört kez silah sat??? gerçekle?tirdi. Amerikan yönetimi böylece hem ülke içindeki silah tüccarlar?n? memnun ediyor hem de Çin'i engelleme giri?imlerini çe?itlendiriyor.

   Çin'in ana kesiminin son y?llarda kaydetti?i geli?meler ABD'de belli çevreleri rahats?z ediyor. Son dönemde ç?kar?lan Taiwan'a seyahat yasas? (senato ve temsilciler meclisi üyelerinin Taiwan seyahatlerini mümkün k?l?yor) ve 2019 Taiwan'a güvence yasas?, bu rahats?zl???n ürünü olan ad?mlar. Çin'e bask? siyaseti izleyen Amerikan yönetimi, bir kez daha Taiwan kart?na ba?vuruyor.

   Taiwan'a bak?ld???nda, adada kendi tarihinin cahili baz? ki?iler, ABD'deki baz? güçlerin deste?ine dayanarak Çin ana kesimiyle yüzle?meye çabal?yor, ancak bu giri?im ekonomik küreselle?me e?ilimini ve Çin milletinin iradesini engelleyemez.

   Taiwan Bo?az?'n?n iki yakas? aras?nda nispeten sa?lam bir tedarik zinciri olu?turuldu. Çin'in ana kesimi Taiwan'?n en büyük ticaret orta??, ihracat piyasas? ve ba?l?ca yat?r?m hedefi konumunda. 2018 y?l?nda iki yaka aras?ndaki ticaret hacmi 200 milyar dolar? a?t?. Her y?l 4 milyon Taiwanl?, ülkenin ana kesimini ziyaret ediyor. Taiwan Bo?az?'n?n iki yakas? h?zla kayna??yor.

   Taiwan adas?nda bu durumun fark?nda olan rasyonel bas?n kurulu?lar? da yok de?il. Pek çok medya organ?, ABD'nin Taiwan'? bir pazarl?k kozu olarak kulland???n? görebiliyor. Akl?selim yorumlarda, Taiwan'?n ABD'ye dayanarak geli?me ve istikrar sa?layamayaca?? belirtiliyor.

   40 y?ll?k reform ve d??a aç?lma sürecinin ard?ndan, Çin halk? yeniden büyük bir canlanmaya haz?rlan?rken, Taiwan Bo?az?'n?n iki yakas?n?n bar??ç? ?ekilde bir araya gelmesi için de uygun ko?ullar olu?mu? durumdad?r.

   Bununla birlikte pek çok ülke Taiwan bölge yönetimiyle ili?kilerini kesip Çin Halk Cumhuriyeti'yle diplomatik ili?ki kurmu?tur. Taiwan'daki baz? gruplar h?zla yaln?zla?maktad?r. Çin'in birle?mesi engellenemez bir tarihi e?ilim olarak görülmektedir.

   Taiwan'?n güvenli?ini Amerikan silahlar? sa?layamaz. Taiwan'?n gelece?i, ülkenin soyda?lar?yla birle?mesine ba?l?d?r. D?? güçler, Çin'in egemenli?ini ve toprak bütünlü?ünü savunma iradesini küçümsememelidir.

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     以太币一个多少钱 波西亚时光正式版地图 边锋三国杀手游官方版 辛巴达的黄金之旅闯关 江苏十一选五走势图 赛亚烈战电子游戏 沙巴体育没有官网吗 欢乐骰子乐送彩金 qq飞车视频高清 滨海托萨到赫罗纳