<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   Analiz: ?in ve ABD ‘küresel sorumluluklar?n?' üstlenmeli

   2019-04-06 14:53:00

   ABD Ba?kan? Donald Trump, ticaret müzakereleri nedeniyle Washington'da bulunan Çin'in ba?müzakerecisi Liu He'y? kabul etti.

   Donald Trump, iki heyetin bir an önce kapsaml? ve tarihi bir anla?maya varmas?n? istedi?ini, bunun hem Çin-ABD ili?kilerine hem de dünyaya faydal? olaca??n? kaydetti.

   Trump, Çin Medya Grubu'nun (ÇMG) Çin ve ABD'nin “küresel sorumluluklar?”yla ilgili bir sorusuna verdi?i yan?tta, “küresel sorumluluk” ifadesini takdirle de?erlendirdi ve “ABD ve Çin'in gerçekten dünyada büyük sorumluluklar? var” ifadesini kulland?.

   Çin Cumhurba?kan? Xi Jinping “Çin ve ABD'nin dünya bar??? ve refah? için ortakla?a önemli sorumluluklar? yerine getirmesi gerekti?ini birçok kez yineledi.

   Çin Ba?bakan Yard?mc?s? Liu He, önceki gün Beyaz Saray'da Trump'la yapt??? görü?mede Xi Jinping'in mesaj?n? Trump'a iletmi?ti.

   Xi Jinping mesaj?nda, Çin-ABD ili?kilerinin sa?l?kl? ve istikrarl? geli?mesinin, iki ülkenin ve dünya halklar?n?n ç?karlar?na uygun oldu?una dikkati çekti. Xi Jinping, özellikle iki taraf?n stratejik liderlik yapmas? gerekti?ini vurgulad?.

   Bu aç?dan Donald Trump'?n “küresel sorumluluk” konusunda yapt??? aç?klama, Xi Jinping'in ilgili ifadelerine bir cevap niteli?indedir.

   Kalk?nma, bar?? ve yönetim sorumluluklar?…

   Mevcut durumda dünya yüz y?ld?r görülmemi? bir de?i?im süreciyle kar?? kar??ya bulunuyor. Uluslararas? toplum, büyük devletler olarak Çin ve ABD'nin üç konuda “küresel sorumluluklar?n?” üstlenmesini bekliyor.

   Bunlardan biri kalk?nma sorumlulu?u. ?u an dünya için kalk?nma halen en önemli önceliklerden biri. Ekonomik büyüme yeni motivasyonlara ihtiyaç duyuyor. Kalk?nma, ayn? zamanda zengin ve yoksul aras?ndaki bo?lu?u azaltmak için genel ç?kara dayal? bir dengeye sahip olmal?.

   Dünyan?n en büyük iki ekonomisi olarak Çin ve ABD, “kalk?nma aç???”n?n çözülmesi için dünyaya öncülük ederek kaç?n?lmaz “küresel sorumluluklar” üstlenmelidir.

   Ancak geçen y?ldan bu yana Çin ve ABD aras?nda ekonomik ve ticari anla?mazl?klar?n ya?anmas? nedeniyle küresel büyüme yava?l?yor.

   Birçok uluslararas? kurum küresel ekonomik büyüme beklentilerini dü?ürdü. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bu y?l için ticarette büyüme beklentisini %3,7'den %2,6'ya çekti.

   Bu ba?lamda, Çin ve ABD'nin kar??l?kl? ç?kara ve ortak kazanca dayal? ticari anla?maya varmas? durumunda küresel güven artacak. Çin ve ABD, kalk?nma için katk?da bulunacak.

   ?kincisi bar?? sorumlulu?u. Dünyan?n pek çok bölgesinde s?cak çat??malar ya?an?yor, terörizm yay?l?yor. Geleneksel olmayan güvenlik tehditleri art?yor.

   Birle?mi? Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMKG) daimi üyeleri olan Çin ve ABD, “bar?? aç???”n?n giderilmesi için dünyaya öncülük ederek sorumluluk almal?d?r.

   Çin, 1 May?s'tan itibaren tüm fentanille ilgili maddeleri kontrol alt?na alaca??n? ilan etti. Donald Trump, Liu He'y? kabul etti?inde, söz konusu karardan dolay? Çin'e te?ekkürleri sundu ve bunun ABD halk? ile ABD ve Çin aras?ndaki uyu?turucu kar??t? i?birli?i için büyük önem ta??d???n? belirtti.

   Üçüncü olarak iki ülkenin yönetim sorumlulu?u var. Son y?llarda tek tarafl?l?k, korumac?l?k ve popülizm modas?, dünya genelinde yay?l?yor. ?kinci Dünya Sava??'ndan sonra kurulan küresel yönetim sistemi hiç görülmemi? bir sald?r?yla kar?? kar??ya bulunuyor. Örne?in birçok ülke DTÖ'de reform önerisinde bulundu. Çin ve ABD'nin bu konuda kendi görü?leri var. Ancak DTÖ reformunu tüm ülkelerin müzakere yoluyla yapmas? gerekiyor. Ortakla?a “yönetim aç???n?n” çözülmesi ve çok tarafl? ticaret sistemi korunarak geli?mekte olan ülkelerin kalk?nma ç?karlar?n?n güvence alt?na al?nmas? elzem.

   ‘Biri di?erine zarar verirse, bundan ikisi de zarar görür'

   ABD eski ba?kan? Richard Nixon'?n Çin ziyaretinde ba?kana e?lik eden eski Amerikal? diplomat Nicolas Platt, Çin ve ABD'nin s?k? bir ?ekilde kayna?t???n? belirterek, “Biri di?erine zarar verirse, bundan ikisi de zarar görür” dedi. Nicolas Platt, “Bu yüzden Çin ve ABD mutlaka iyi geçinmeli ve iy

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     甘肃快三走势图甘肃 巴列卡诺对赫塔菲比分预测 莱万特和埃瓦尔预测 雷恩犬 云南11选5开奖号 516千炮李逵劈鱼 快船vs小牛 26选5开奖结果1028 探灵笔记被鬼追攻略 pp电子三只老虎技巧