<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   Yorum: Avrupa'da liderlik de?i?imi ?in'le ili?kileri nas?l etkiler?

   2019-07-09 17:11:31

   Çin Cumhurba?kan? Xi Jinping Avrupa Konseyi Ba?kanl???na yeni seçilen Belçikal? Charles Michel'e tebrik mesaj? gönderdi.

   Çin'in AB'nin uluslararas? i?lerde daha önemli rol oynamas?n? destekledi?ine dikkat çeken Xi Jinping, Avrupa'yla birlikte bar??, büyüme, reform ve medeniyet olmak üzere dört alanda i?birli?ini ilerletmeye haz?r olduklar?n? vurgulad?.

   Bu y?l Avrupa siyasetinde liderlik de?i?imi oldu. May?s ay?nda Avrupa Parlamentosu seçiminden sonra, AB'nin yeni lider kadrosunu belirlemek için yo?un müzakereler gerçekle?tirildi.

   Özelikle AB Komisyonu ba?kanl??? için uzun görü?meler ya?and?. Belçika Ba?bakan? Charles Michel'in Avrupa Konseyi Ba?kanl???'n? üstlenece?i, Almanya Savunma Bakan? Ursula von der Leyen'in yeni dönemde AB Komisyonu Ba?kanl???'na getirilece?i, Frans?z IMF Ba?kan? Christine Lagarde'in Avrupa Merkez Bankas? Ba?kanl???'n? devralaca?? ve ?spanya D??i?leri Bakan? Josep Borrell Fontelles'in AB D??i?leri ve Güvenlik Politikas? Yüksek Temsilcili?i'ni üstlenece?i aç?kland?.

   Son üç görev belirli bir onay süreci gerektirse de AB Komisyonu'nun gelecek 5 y?ldaki liderlik kadrosu art?k belirlenmi? say?l?r.

   AB'nin yeni lider kadrosunun belirlenmesi, taraflar?n menfaatleri aras?ndaki dengenin sonuncu say?l?r. ?ki kad?n ismin AB liderlik kadrosuna girmesi, Avrupa siyasetinde yeni bir hava yaratacak. Almanya ve Fransa, sürecin ba?l?ca galipleri olarak görülmektedir. Almanya 50 y?l? a?k?n bir aradan sonra AB'nin liderlik kadrosuna girerken, Fransa ise AB personel düzenlenmesinde büyük etkiye sahip. Tüm bunlar Almanya ve Fransa'n?n AB'nin bütünle?mesinde öncül rol oynama pozisyonlar?n?n sürdü?ünü gösteriyor.

   Avrupa'n?n önünde büyük zorluklar bulunuyor. Mülteci krizi sürüyor. Popülizm yükselmeye devam ediyor. Brexit halen tart??ma konusu. Avrupa ekonomisi geriliyor. K?tan?n teknolojik inovasyon ve endüstriyel rekabet gücü azal?yor. Avrupa ile ABD aras?ndaki ticari sürtü?me ç?kmaza girmi? durumda.

   Bu ba?lamda Çin'le i?birli?ini güçlendirmek, AB'nin en önemli diplomatik seçeneklerinden biri.

   Çin-Avrupa ili?kilerinin gelece?ine uluslararas? toplum olumlu bak?yor.

   Çin-Avrupa ili?kilerine ili?kin iyimser vizyon, iki taraf?n ortak ç?karlar?n?n art?r?lmas?na dayan?yor.

   2019 y?l?n?n bahar günlerinde Çin Cumhurba?kan? Xi Jinping ve Ba?bakan? Li Keqiang arka arkaya Avrupa'y? ziyaret etti. Çin-Avrupa ili?kileri parlak bir istikamete sokuldu.

   Nisan ay?nda düzenlenen 21. Çin-AB Liderler Zirvesinde Çin ile AB aras?nda bar??, büyüme, reform ve medeniyet olmak üzere dört alanda ilerleme kaydedilmesi için ortak çaba gösterilece?i ve 2020 y?l?ndan sonraki i?birli?i gündeminin ortakla?a saptanaca?? belirtildi.

   AB liderlerinin de?i?mesi, Çin ile AB aras?ndaki i?birli?inin genel yönünü etkilemeyecektir. Bu de?i?imin, ikili i?birli?ine yeni bir motivasyon katmas? bekleniyor.

   Bar?? koruma alan?nda Çin ve Avrupa benzer kayg?lara sahip. Tek tarafl?l?k ve hegemonyan?n yükselmesi riskiyle kar?? kar??ya bulunan dünyada, çok kutuplu düzenin iki önemli gücü Çin ve Avrupa, çekirde?inde Birle?mi? Milletler'in (BM) bulundu?u uluslararas? sistemi savunmaya devam ediyor.

   ?ran nükleer sorunu sürüyor. Çin bu konuda ?ngiltere, Fransa ve Almanya gibi anla?man?n Avrupal? taraflar?yla yak?n temas? sürdürerek krizi gidermek için çabal?yor.

   Büyüme ve reform konusunda Çin ve AB'nin ç?karlar? kesi?iyor. AB, 15 y?ld?r Çin'in en büyük ticaret orta?? konumunda. Çin ise AB'nin ikinci büyük ticaret orta??. ?ki taraf bir yandan Ku?ak ve Yol giri?imi kapsam?nda i?birli?ini geli?tirirken, di?er yandan AB'nin Avrasya bölgesiyle ba?lant?s?n?n art?r?lmas? için yat?r?m anla?mas? müzakereleri sürdürülüyor. Bu konuda 2020 y?l?na kadar bir anla?maya var?lmas? hedefleniyor.

   Cumhurba?kan? Xi'nin G20 Osaka Zirvesinde ortaya koydu?u yabanc? yat?r?ma dair önerilerin, Avrupa ?irketlerine büyük f?rsatlar sunmas? bekleniyor. Avrupa da Çin i?letmelerine ayr?mc? olmayan bir ticaret ortam? sunmak istiyor.

   Dünyan?n ciddi de?i?imler geçirdi?i günümüzde, yeni lider kadrosuyla Avrupa Birli?i ile Çin aras?ndaki ili?kilerin geli?tirilmesi, küresel bar?? ve refah için de hayati önem ta??yor.


   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     黑龙江p62开奖 nba灰熊vs热火 假面战队五骑士百度网盘 动物足球赛绘本 幸运龙宝贝APP下载 体彩计划 魂斗罗归来怎样更换助战伙伴 掘金vs湖人直播 航海时代登陆 印尼五分彩开奖