<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   Xinjiang'da ?ifal? bitki yeti?tiricili?i-turizm entegrasyonu yo?unla?t?r?l?yor

   2019-03-07 15:15:56

   Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde ?ifal? bitki yeti?tiricili?iyle turizm aras?ndaki entegrasyon yo?unla?t?r?larak hem yerel ekonomik kalk?nmaya dinamizm kat?l?yor, hem de bölgeye daha fazla turist çekiliyor.


   Xinjiang'a ba?l? Changji Hui Özerk ?li'nin Tangfangmen köyünde ya?ayan Zhou Yaoshuang, son günlerde depoda s?f?r?n alt?nda 1,5-2 derecede saklanan ve geleneksel Çin ilaçlar?nda kullan?lan zambak tohumlar?yla ilgileniyor. Tohumlar?n, gelecek y?l?n nisan ay?nda tarlaya ekilmesi gerekiyor. Zhou Yaoshuang'?n ya?ad??? köyde iki y?l önce zambak, geven otu gibi ?ifal? bitkiler yeti?tirilmeye ba?land?. Bir hektar zamba??n yüz bin yuan civar?nda gelir getirebilece?i dü?ünülüyor, dolay?s?yla köylüler ?ifal? bitki yeti?tiricili?inin gelece?inden umutlu.


   Xinjiang ?ifal? Bitki Ara?t?rma Merkezi Geleneksel Çin T?bb? Bitki Kaynaklar? ve Yeti?tiricili?i Ofisi Ba?kan? Li Xiaojin bas?na verdi?i demeçte, Xinjiang'daki do?a ve iklim ?artlar?n?n zambak, taç ?ah?, aspir, geven otu, kurt üzümü ve meyan kökü gibi ?ifal? bitkilerin yeti?tiricili?i için çok elveri?li oldu?una i?aret etti. Li, Çin geleneksel t?bb?n?n temeli olan ?ifal? bitkilere verilen önemin artmas?yla birlikte Xinjiang genelinde ?ifal? bitki yeti?tiricili?inin h?zla geli?ti?ini söyledi.


   Li'nin verdi?i bilgilere göre, Xinjiang'da aspir ekimi 30 bin hektar?, kurt üzümü ekimi on bin hektar?, meyan kökü ekimi ise yakla??k on bin hektar? buluyor. Bu arada Xinjiang'daki kurt üzümü ekimi esas olarak Tacheng bölgesinde yap?l?yor.


   Xinjiang'a ba?l? Changji Hui Özerk ?li'nin Tangfangmen köyünde ya?ayan Zhou Yaoshuang, ?ifal? bitki yeti?tiricili?inin köylüler için bir sab?r s?nav? oldu?unu dile getirdi. Zhou, “Çünkü bu?day ekerseniz o y?l içerisinde para kazanabilirsiniz, ?ifal? bitki ekerseniz de yat?r?m?n?z nispeten büyük ölçekli olmal?d?r, üstelik sadece bir iki y?l sonra para kazanabilirsiniz. Dolay?s?yla biraz sab?rl? olmal?s?n?z.” diye konu?tu.


   Zhou Yaoshuang'un yeti?tirdi?i zambak, yüksek t?bbi ve ekonomik de?er ta??yor, ancak bu bitkinin üremesi bir iki y?l? gerektiriyor. Bu nedenle zambaktan kazanç elde etmeyi bekleme süresi de uzun. Dolay?s?yla Zhou Yaoshuang, zambak çiçeklerinin olu?turdu?u otantik ve güzel manzaralar? de?erlendirerek bir köy pansiyonu açt?. Zhou, pansiyon içinde seyahat, rehabilitasyon ve e?lence unsurlar?n? bir araya getiren projeler ba?latt?, önümüzdeki günlerde ise tedavi amaçl? banyolar kurmay? planl?yor. Zhou'nun ya?ad??? köydeki kooperatif, Zhou Yaoshuang gibi köylülerin üretti?i zambaklar? iyi fiyattan satabilmek için Yantai, Shenzhen ve Shanghai gibi Çin'in iç kesimindeki birçok kentte do?rudan sat?? dükkânlar? açt?. Zambak gibi ?ifal? bitkilerin yan? s?ra bu dükkânlarda bölgeye özgü tar?msal ürünleri bulmak da mümkün.


   Li Xiaojin, Xinjiang'daki iklim ve do?a ?artlar?n?n ?ifal? bitki yeti?tiricili?i için son derece uygun oldu?una dikkat çekerek, “Sanqi adl? ?ifal? bitkiyi bulmak için Yunnan'a gitmelisiniz, ayn? mant?kla kaliteli ?ifal? bitkileri bulmak için de Xinjiang'a gitmelisiniz.” dedi.


   Xinjiang'a ba?l? Yili Kazak Özerk ?li'nin Zhaosu ilçesi, Yili Vadisi'nde yer al?r. Ulusal ekolojik örnek ilçe listesine dahil edilen Zhaosu ilçesinde 2018 y?l?nda bin hektarl?k alanda geleneksel ?ifal? bitki yeti?tirildi. ?lçede, Xinjiang'daki ulusal düzeyde tek geleneksel t?p istasyonu da kuruldu, Radix Lithospermi adl? ?ifal? bitki yeti?tiricili?i geli?tirildi. Aç?k alanda ender rastlan?r bir bitki olan Radix Lithospermi, kanser tedavisinde de etkili oldu?u için Xinjiang'da yeti?tirilmesi te?vik edilen bitkiler listesinde yer al?r. Zhaosu ilçesi, daha önce sadece yabani ortamda yeti?tirilebilen Radix Lithospermi'nin yapay ortamda üretimini ba?ar?yla gerçekle?tirdi. ?lçe, 2019 y?l?nda geven otu gibi bitkilerin yeti?tiricili?ini de art?rarak köylülerin gelirini yükseltti.


   Günümüzde Xinjiang genelinde ?ifal? bitki yeti?tiricili?iyle me?hur çok say?da bölge bulunuyor. Örne?in, Tacheng iline ba?l? Yumin ilçesi aspir, Bortala Mo?ol Özerk ?li'ne ba?l? Jinghe ilçesi de kurt üzümü yeti?tiricili?iyle ünlüdür.


   Xinjiang ?ifal? Bitki Ara?t?rma Merkezi Geleneksel Çin T?bbi Bitki Kaynaklar? ve Yeti?tiricili?i Ofisi Ba?kan? Li Xiaojin, ?ifal? bitkilerin kalitesini yükseltmek için tüm olanaklar? kullanacaklar?na dikkat çekerek, önümüzdeki günlerde Xinjiang'da ?ifal? bitki yeti?tiricili?i-turizm entegrasyonunu yo?unla?t?racaklar?n? söyledi. Li, ekolojik ortam? iyile?tirirken, turizm sektörünü de geli?tireceklerini ve köylülerin gelirini art?racaklar?n? kaydetti.

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     北京三分赛车计划 pt电子吐分规则 5分赛车 福建时时11选五玩法 快乐赛结果app 重庆时时专家杀号 西篮甲联赛直播 3d最近1000期走势图 重庆时时新版走势图 体育彩票吉林11选5开奖结果