<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   Beijing'deki Bah?ecilik Fuar?'n?n ü? pavyonunda yolculuk

   2019-05-23 16:05:08

   Çin'in ba?kenti Beijing'in ev sahipli?i yapt??? 2019 Uluslararas? Bahçecilik Fuar? (Beijing EXPO 2019) bir haftad?r ziyarete aç?k durumda. Geçti?imiz 4 günlük 1 May?s tatilinde fuarda a??rlanan turist say?s? 340 bine ula?t?. Bu süreçte fuar alan?ndaki üç özel pavyon, turistlerden yo?un ilgi gördü.


   Söz konusu üç pavyonun temalar?n? s?ras?yla meyve a?açlar?, sebzeler ve geleneksel ?ifal? bitkiler olu?turuyor. ?simleri ise Baiguo (Yüz Meyve), Baishu (Yüz Sebze) ve Baicao (Yüz ?ifal? Bitki) Pavyonlar?.


   Baiguo Pavyonu, fuar alan?n?n bat?s?nda yer al?yor. 6,6 hektarl?k bir alan? kaplayan pavyon, Bahçecilik Fuar?'n?n en büyük sergi salonu konumunda. Pavyonda 180 çe?it 6 binden fazla meyve a?ac? yeti?iyor.


   Beijing Bahçecilik ve Ye?illendirme Müdürlü?ü Endüstriyel Geli?me Ofisi Ba?kan? Xie Ying bas?na verdi?i demeçte, Baiguo Pavyonu'nun kapsaml? bir ekolojik sistem olu?turmak amac?yla kuruldu?unu aç?klad?. Ba?kan Xie Ying, “Kapsaml? bir ekolojik sistem olu?turaca??z, insanlar için zararl? böceklerin 'do?al dü?manlar?', hatta küçük hayvanlar da burada yuva kurabilir. K?sacas? burada hem bu sevimli böceklere hem de hayvanlara yuva sa?l?yoruz. Delice otu adl? bir bitkiyi de yeti?tiriyoruz, bu bitki meyve a?açlar?na do?al bir gübre sa?lam?? oluyor. ” dedi.


   Baiguo Pavyonu'nu gezdikten sonra, Baishu Pavyonu'na geçelim. Baishu Pavyonu, Uluslararas? Bahçecilik Fuar? tarihinde ilk kez kurulan sebze pavyonu olma özelli?ini ta??yor. 3,6 hektarl?k bir alan? kapsayan Baishu Pavyonu, turistlere sebzelerin geçmi?inden ?imdisi ve gelece?ine, do?adan tarlaya ve kente ula?ana kadar geçirdi?i süreçleri çok boyutlu ve etkile?imli ?ekilde tan?tarak sebze ve ya?am aras?ndaki s?k? ba?lant?y? gösterir. Bayan Ren, pavyonu gezdikten sonra izlenimlerini ?u ifadelerle aktard?:


   “Bütün pavyonda yo?un bir yenilik havas? hâkim. Burada dünyan?n dört kö?esinden gelen çe?itli bitkiler bir arada. ?nsanlara samimi bir duygu veriyor. ” diye konu?tu.


   Baicao Pavyonu, Çincede “yüz ?ifal? ot” anlam?na geliyor ve Bahçecilik Fuar?'ndaki tek ?ifal? ot temal? pavyon konumunda. Temas?, “Geleneksel Çin T?bb? Kültürünü Yayg?nla?t?ral?m, Sa?l?kl? Ya?ama Öncülük Edelim” olarak belirlenen pavyon, “?ifal? bitkilerin bahçelerde yeti?tirilmesi, geleneksel Çin t?bb?n?n yayg?nla?t?r?lmas?” dü?üncesinden hareket edilerek kuruldu. 3,2 hektarl?k bir alana kurulu pavyonda, Çin genelinden toplanan 500 tür ?ifal? bitki sergileniyor.


   Geleneksel Çin T?bb? Ekoloji ve Kültür Ara?t?rmalar? Enstitüsü Daimi Genel Sekreter Yard?mc?s? Liu Guodong bas?na verdi?i demeçte, Baicao Pavyonu'nun Çin'in geleneksel Yin-Yang (karanl?k ve ayd?nl?k) teorisine göre tasarland???n? aç?klad?. Pavyonun tahta, ate?, toprak, alt?n ve su gibi be? elementi kapsad???na dikkat çeken Liu Guodong, pavyon içindeki farkl? alanlar?n farkl? fonksiyonlar? oldu?unu, turistlerin bu alanlarda ?ifal? bitkileri yak?ndan tan?yabileceklerini anlatt?.


   Liu Guodong, “?ifal? bitkilerin insano?lunun günlük ya?am?yla kayna?t?r?lmas?, Bahçecilik Fuar?'n?n temas?yla uyumlu. Ba?ka bir deyi?le, vatanda?lar?m?z?n geleneksel ?ifal? bitkileri bilmelerini istiyoruz. Ayr?ca, ?ifal? bitkilerimizi fuar arac?l???yla tüm dünyada yayg?nla?t?raca??z. ” diye konu?tu.  

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     2006年掘金vs尼克斯 猎鱼达人是怎样坑钱的 广西快3走势图sskj 福彩中心主任罗马 捕鱼游戏宣传图 拜仁慕尼黑和不莱梅 浮冰流返水 七乐彩开奖日 五龙传说闯关 c++开发网络棋牌游戏