<mark id="null2"></mark>

<meter id="null2"></meter>
<label id="null2"><button id="null2"></button></label>

  1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>

   Klasik Edebi Eserler

   2013-12-25 15:38:53

   Klasik Edebi Eserler

   "Mesut ile Dilala"

    "Mesut ile Dilala", Qing Hanedan? döneminde Ka?gar'da ya?ayan tan?m?? Uygur ?air Nevruzahon Katip Ziya taraf?ndan Uygurlar?n efsanelerine dayanarak kaleme al?nan bir uzun ?iirdir.

   ?iirde Be?ir Kral? Mirzebah'?n o?lu Prens Mesut ile Elambak Kral? ?ebar Pali'nin k?z? Prenses Dilala aras?ndaki a?k konu edilir. Klasik Uygur ?iirlerinde s?kça kullan?lan Mednevi aruz veznine göre yaz?lan ?iirde, a?k yolunda mutlulu?un her zaman zorluklarla birlikte oldu?u ve fedakarl?k olmadan gerçek a?k?n mümkün olamayaca?? anlat?l?r. ?nsanlar?n binbir zorlu?un üstesinden geldikten sonra ancak gerçek mutlulu?a ula?abilece?i belirtilen ?iirde, zorluklar ne kadar fazla olursa olsun, a?k?n asla önlenemeyece?i ifade edilir.

    "Üzüntünün Ö?ütleri"

   "Üzüntünün Ö?ütleri", Qing Hanedan? döneminde Ka?gar'da ya?ayan tan?m?? Uygur ?air Nevruzahon Katip Ziya taraf?ndan 1843 y?l?nda yaz?lan bir uzun ?iirdir.

   Alt? bölümden ve 4 bin 800 m?sradan olu?an ?iirde, Ziya'n?n toplum, felsefe ve bilim anlay???? ile ahlak görü?ü anlat?l?r. Ayn? zamanda ?iirde ?airin do?up büyüdü?ü Ka?gar'a olan sonsuz sevgisi de ifade edilir.

   "Vamuk ile Uzla"

    "Vamuk ile Uzla", Qing Hanedan? döneminde Ka?gar'da ya?ayan tan?m?? Uygur ?air Nevruzahon Katip Ziya tarf?ndan Uygur halk hikayelerinden esinlenerek yazd??? ba?ka bir uzun ?iirdir.

   ?ki bölümden ve 566 m?sradan olu?an ?iirde, toplumun farkl? iki kesiminden gelen iki genç Vamuk ile Uzla aras?ndaki a?k trajedisi romantik ?ekilde anlat?l?r. Feodal toplumun zulmü gözler önüne serilerek haks?z s?n?f anlay???n?n eziyeti alt?ndaki gençlere olan sempatinin dile getirildi?i ?iirde, ?airin evlilik özgürlü?ü dü?üncesi ifade edilir.

   "Eribi'nin Kitab?"

   Qing Hanedan? döneminde Ka?gar'da ya?ayan gerçekçilik ak?m?n?n tan?nm?? Uygur ?airi Eribi'nin dönemin Ka?gar Hükümdar? Zuhur Bey'in iste?i üzerine yazd??? "Eribi'nin Kitab?", toplumun taban?ndaki zanaatkarlar ile köylülerin ya?am?n? anlatan bir edebi eserdir.

   Önsözü ve sonsözü d???nda 36 bölüm bulunan eserde, tar?m, demircilik, alt?n ve gümü? i?lemecili?i, marangozluk, dokumac?l?k, f?r?nc?l?k, dericilik, de?irmencilik, kasapl?k, meyve sat?c?l???, çinicilik, boyac?l?k ve terzilik dahil olmak üzere 35 meslek anlat?l?r.

   Ustalar?n a??z?yla bütün mesleklerin özelliklerinin yan? s?ra toplumsal ya?amdaki rolü ve konumu ile meslekler aras?ndaki ili?kilerin anlat?ld??? eserde ?airin çal??ma, bilim, dürüstlük, sosyal adalet, yard?mla?ma ve sevgi gibi konulardaki toplumsal anlay??? ifade edilir.

   Bir klasik Uygur edebi eseri olan "Eribi'nin Kitab?", ayn? zamanda 18. ve 19. yüzy?llarda Uygurlar?n sosyal ya?am? ve üretim ya?amlar? hakk?nda önemli bilgiler içeriyor.

    "Bahram ile Dilalam"

   Ka?garl? tan?nm?? ?air Eribi taraf?ndan "Bayram Gol" ba?l?kl? halk hikayesine göre kaleme al?nan "Bahram ile Dilalam" adl? ?iir, "Kral Bahram" olarak da bilinir.

   15 bölüm ve 22 ba?l?k alt?nda toplanan ve 2 bin 33 beyitten olu?an "Bahram ile Dilalam"da, Dilalam adl? güzel prensese a??k olan Fars Kral? Bahram'?n a?k? nedeniyle devlet i?lerinden uzak kald???, sonunda yer çökmesi nedeniyle toprak alt?nda kald??? anlat?l?r. Bu ?iir, dönemin Ka?gar hükümdar? Zuhur Bey'e ancak ve ancak a?ktan uzak durarak devlet i?leriyle yak?ndan ilgilenmesi durumunda, toplumun istikrar?n? ve refah?n? sürdürerek halk?n deste?ini kazanabilece?i ö?üdünü veren bir eser olarak kabul edilir.

   Takvim

   Haberler:
   Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
   Ekonomi:
   Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
   Turizm:
   Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
   Kültür ve Ya?am:
   Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
   yoresel:
   Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
   ?ince ??retimi:
   ?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
   China TV:
   Kültür Merhaba ?in
   Web Radyo:
   Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
   Galeri:
   ?in Dünya Moda Seyahat Spor
   湖北十一选五前三直最大遗漏
   <mark id="null2"></mark>

   <meter id="null2"></meter>
   <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

   1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
    <mark id="null2"></mark>

    <meter id="null2"></meter>
    <label id="null2"><button id="null2"></button></label>

    1. <label id="null2"><button id="null2"><div id="null2"></div></button></label>
     澳洲时时彩开奖走势图 极速时时网站是多少钱 11选5每天必出组合 内蒙古时时三星走势图 广东时时11选五结果查询结果 体彩计划什么意思 时时彩99%中奖定位胆 扑克牌三 梭哈单机版下载 北京十一选五开奖详情